Zasady korzystania z serwisu www.wizychiny.pl

Regulamin usług konsularnych świadczonych przez Prime Trade and Investment Radosław Prandota obowiązujący od dnia 01.10.2016 r.

Informacja o usługach dostępnych pod adresem internetowym www.wizychiny.pl prowadzony jest przez firmę Prime Trade and Investment Radosław Prandota z siedzibą w Warszawie (01-227), ul. Szymczaka 5 lok. 24, NIP: 5222745447; REGON: 360307745 oraz adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług konsularnych przez Prime Trade and Investment Radosław Pandota (zwaną dalej PTI).
1.2. Przez usługi konsularne należy rozumieć usługi pośrednictwa wizowego oraz pośrednictwa w legalizacji dokumentów w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych. Szczegółowa oferta usług świadczonych przez PTI znajduje się na stronie internetowej: www.wizychiny.pl.
1.3. PTI świadczy usługi, o których mowa w § 1.1. na terenie całego kraju.
1.4. Warunkiem korzystania z usług konsularnych świadczonych przez PTI jest pełna akceptacja przez Klienta zasad wyrażonych w niniejszym regulaminie.
1.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2016 r. i ma zastosowanie do usług konsularnych, których wykonanie PTI przyjęła od tego dnia do realizacji, chyba że strony postanowiły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.6. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc poprzedni regulamin wydany przez PTI.

§ 2 [Wykonanie usługi]

2.1. W rozumieniu niniejszego regulaminu, Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zleca PTI wykonanie usługi konsularnej.
2.2. Usługa konsularna jest wykonywana na podstawie zlecenia przekazanego PTI pisemnie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową. Złożenie przez Klienta zlecenia jest równoznaczne z udzieleniem PTI pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi konsularnej.
2.3. Z uwagi na fakt, iż usługi konsularne regulowane są przez przepisy różnych państw złożenie zlecenia powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się przez Klienta z wymaganiami formalnymi dotyczącymi danej usługi konsularnej. Wszelkie informacje na ten temat Klient może uzyskać na stronie internetowej: www.wizychiny.pl lub telefonicznie od numerem 660 401 401.
2.4. PTI przystępuje do realizacji zlecenia następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Klient dostarczył PTI komplet niezbędnych dokumentów. Miejsce doręczenia dokumentów uzależnione jest od miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta:

  • (a) Klienci zobowiązani są do dostarczenia dokumentów do punktu przyjęcia i odbioru: sklep Gatta, na Dworcu Głownym w Warszawie, ul. ;

2.5. PTI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zlecenia, gdyby dostarczone przez Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości co do ich autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. O zaistniałej sytuacji PTI niezwłocznie powiadomi Klienta.
2.6. Klient przyjmuje do wiadomości, że urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne, mogą odmownie rozpatrzyć wniosek bez podania przyczyny, a także wydać wizę na okres krótszy niż wskazany przez Klienta we wniosku lub wydać inny niż wnioskowany rodzaj wizy (np. jednokrotną zamiast dwukrotnej), a także wydać wizę w późniejszym niż deklarowany terminie niezależnie od dochowania przez PTI należytej staranności przy wykonywaniu usługi. Za działania i zaniechania urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych oraz PTI nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wynikają one z winy PTI.

§ 3 [Dostawa]

3.1. Po wykonaniu usługi Klient może odebrać dokumenty we właściwym punkcie PTI, po wcześniejszym poinformowaniu przez PTI o możliwości odbioru lub zostaną one przesłane przez PT Kurierem na koszt Klienta na wskazany adres.
3.2. Wysyłka nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych od dnia odebrania dokumentów przez PTIl z Konsulatu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od nadania przesyłki na terenie Polski oraz 7-14 dni roboczych w przypadku wysyłki za granicę.
3.3. Koszty dostawy dokumentów są następujące:
a) Polska:
- 33,51 zł brutto przy wysyłce standardowej w jedną stronę tj. wysyłka dokumentów do Klienta po wyrobieniu wizy,
- 55,35 zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia do godz. 12:00 następnego dnia,
- 98,40 zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia do godz. 9:00 następnego dnia,
- 79,95 zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia w sobotę,
- 59,00 zł brutto przy wysyłce w dwie strony, tj. odbiór dokumentów przez kuriera od Kliena i przekazanie ich do Aina Travel oraz wysłanie dokumentów do Klienta po wyrobieniu wizy,
b) Świat:
- Indywidualnie według cennika DHL, EMS, UPS, GLS, FedEx, DPD, inne na życzenie. 

§ 4 [Obowiązki Klienta]

4.1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia PTI wszelkich dokumentów jakie PTI uzna za konieczne do wykonania danej usługi konsularnej. Wszelkie informacje na temat wymaganych dokumentów dla poszczególnych usług konsularnych dostępne są na stronie internetowej: www.wizychiny.pl lub telefonicznie pod numerem 660 401 401.
4.2. Oprócz dokumentów o których mowa w § 3.1. regulaminu Klient zobowiązany jest poinformować PTI o adresie na jaki ma nastąpić wysyłka dokumentów po wykonaniu zlecenia oraz do podania numeru kontaktowego w celu umożliwienia informowania Klienta o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizowanego zlecenia.
4.3. W przypadku, gdy po przystąpieniu przez PTI do realizacji usługi urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne zażąda, aby Klient dokonał innych czynności lub dostarczył inne dokumenty niż dołączone do wniosku, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania tych czynności lub dostarczenia PTI niezbędnych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów lub niewykonania przez Klienta wymaganych czynności PTI nie ponosi odpowiedzialności za odmowę pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
4.4. Niezależnie od postanowień § 2.2. zdanie 2, Klient zobowiązany jest do udzielenia PTI wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do wykonania danej usługi konsularnej.
4.5. Klient zobowiązany jest do dostarczania PTI dokumentów autentycznych i zgodnych z obowiązującymi przepisami.
4.6. Jeżeli Klient przekazuje PTl zlecenie na wykonanie usługi konsularnej w stosunku do osób, które nie są Klientami PTI, Klient zobowiązuje się do uzyskania zgody tych osób na wykonanie przez PTI usługi konsularnej na ich rzecz. PTI nie weryfikuje, czy Klient uzyskał zgodę osób trzecich na wykonanie przez PTI usługi konsularnej.
4.7. W przypadku, gdyby wymagały tego właściwe przepisy prawa, przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne Klient zobowiązany jest do uzyskania zgody osób, których dokumenty dostarczył PTl, w formie żądanej przez PTI. Postanowienie zdania 1 dotyczy także zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTI.

§ 5 [Terminy]

5.1. Termin wykonania usług konsularnych uzależniony jest od rodzaju usługi. Wszelkie informacje dotyczące terminów realizacji poszczególnych usług konsularnych znajdują się na stronie internetowej: www.wizychiny.pl lub pod numerem telefonu 660 401 401.
5.2. W przypadku niemożności wykonania danej usługi konsularnej we wskazanym terminie PTI niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

§ 6 [Płatności]

6.1. Za świadczone usługi konsularne PTI pobiera opłaty określone w cenniku, znajdującym się na stronie internetowej: www.wizychiny.pllub dostępnym w punktach.
6.2. Sposób oraz termin płatności jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.
6.3. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
(a) gotówką lub kartą płatniczą we właściwym punkcie PTI. 
(b) przelewem na konto bankowe prowadzone przez ING Bank Śląski o numerze 86 1050 1025 1000 0092 0491 4130,
(c) kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU.
6.4. PTI zastrzega sobie prawo do zatrzymania dokumentów otrzymanych od Klienta do czasu uregulowania przez Klienta należności za wykonaną usługę.
6.5 Opłaty konsularne, które są wyrażone na stronie internetowej w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu ING Banku z dnia wystawienia faktury VAT. Opłata konsularna dokumentowana jest notą księgową dołączoną do faktury VAT. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zarówno kwoty faktury VAT jak i kwoty wyrażonej w nocie księgowej.

§ 7 [Odpowiedzialność PTI]

7.1. PTI nie ponosi odpowiedzialności za negatywne rozpatrzenie wniosku Klienta przez urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, jeżeli negatywna decyzja nie jest wynikiem błędu PTI.
7.2. PTI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta nieautentycznych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami dokumentów, jak również za podanie we wniosku nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

§ 8 [Reklamacje]

8.1 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: ul.Szymczaka 4 lok. 24, 01-227 Warszawa.
8.2. Każdy przypadek reklamacji rozpatrywany jest indywidualnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
8.3. Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Klientowi powinien sprawdzić zawartości przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy sporządzić protokół w obecności dostawcy. Protokół musi być podpisany przez dostarczyciela przesyłki i może stanowić podstawę do zgłoszenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki.

§ 9 [Ochrona danych osobowych]

9.1. Klient korzystając z usług pośrednictwa wizowego świadczonego przez PTI (w tym korzystając z platformy służącej do składania wniosków on- line, zakupu ubezpieczenia i zamawiania przesyłek kurierskich) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w systemie PTI.
9.2.PTl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U.2016.922).
9.3. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, a także czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

Adres korespondencji - punkt skladania i wydawania paszportów (również za pomocą poczty tradycyjnej):

Prime Tech Sp. z o.o.

ul. Głowna 4

03-113 Warszawa